Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'yznwqjx_baza'@'10.254.34.70' (using password: YES) in /home/kock/ftp/www/kock/www/_config.inc on line 16

Warning: mysql_select_db() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/kock/ftp/www/kock/www/_config.inc on line 17

Dokumenty i formalności do jakie trzeba zgromadzić do zawarciamałżeństwa

Dokumenty i formalności do jakie trzeba zgromadzić do zawarciamałżeństwa

W Urzędzie Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego, w którym chcecie wziąć ślub, można sobie wybrać. Załatwianie formalności zaczyna się od złożenia przed kierownikiem USC zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. Na tej podstawie urząd wydaje zaświadczenie. Następnie należy złożyć wymagane dokumenty oraz uiścić opłatę za sporządzenie aktu małżeńskiego (75 zł). Termin ślubu może być wyznaczony po upływie miesiąca i jednego dnia od daty złożenia dokumentów.

O tym trzeba wiedzieć:

* Jeśli para chce wziąć ślub po raz pierwszy i oboje są Polakami, przedstawia dowody osobiste oraz skrócone odpisy aktu urodzenia (po 15 zł).

* Wdowa lub wdowiec muszą dołączyć odpis aktu zgonu współmałżonka (15 zł).

* Osoba rozwiedziona składa skrócony odpis aktu małżeństwa (15 zł) i odpis wyroku sądu potwierdzającego rozwód (25 zł).

* Cudzoziemiec zamierzający wziąć ślub w Polsce musi złożyć dokument stwierdzający, że według prawa kraju ojczystego nie ma przeszkód do zawarcia przez niego małżeństwa. Wydają go władze kraju, którego jest obywatelem, lub jego przedstawicielstwo konsularne w Polsce. Dokument powinien zawierać: dane personalne, obywatelstwo, stan cywilny, imiona i nazwisko osoby, z którą cudzoziemiec zamierza wziąć ślub. Jeżeli pojawiają się trudności z uzyskaniem dokumentu, sąd polski na wniosek cudzoziemca może go zwolnić z tego obowiązku. Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa może być złożone przed polskim konsulem. Obcokrajowiec musi mieć ważny paszport i poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy na terenie RP. Ponadto składa takie dokumenty jak obywatel Polski. Wyrok rozwodowy sądu zagranicznego musi być uznany przez sąd polski na terenie RP. Do każdego dokumentu w języku obcym trzeba załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

* Na uroczystości zaślubin należy mieć przy sobie dowód osobisty (cudzoziemcy - paszport).

* Świadkowie ślubu cywilnego muszą być pełnoletni, mieć przy sobie dowody osobiste i mówić po polsku (jeżeli nie mówią, konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego).

W Kościele Rzymskokatolickim

O dacie uroczystości należy pomyśleć sześć miesięcy wcześniej, gdyż wybrane terminy mogą być zarezerwowane.

O tym trzeba wiedzieć:

* Nie wcześniej niż trzy miesiące przed ślubem należy wziąć udział w katechezach przedmałżeńskich. Obejmują one zwykle dziesięć spotkań odbywających się raz w tygodniu. Na koniec otrzymuje się stosowne zaświadczenie, ale jeżeli ślubu udziela ten sam ksiądz, który prowadził katechezy, z reguły nie jest ono konieczne. Do spowiedzi należy pójść po zapowiedziach i przed ślubem. Ksiądz wydaje zaświadczenie uczestnictwa w spowiedzi.(zwykle nie jest konieczne, jeśli spowiadamy się przed kapłanem, który udzieli też ślubu).

* Dwa-trzy tygodnie przed ślubem w parafii, w której ma się odbyć uroczystość, trzeba złożyć świadectwo chrztu świętego z informacją o bierzmowaniu oraz potrzebne do ślubu konkordatowego zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.

* W dwie kolejne niedziele przed ślubem w parafii każdego z narzeczonych ogłaszane są tzw. zapowiedzi. Jeżeli ślub nie będzie zawierany ani w parafii panny młodej, ani pana młodego, po zapowiedziach narzeczeni otrzymują tzw. licencję, którą należy przedstawić w parafii, w której odbędą się zaślubiny.

* Zawierając małżeństwo z osobą innego wyznania, ale ochrzczoną, o zgodę prosi się biskupa diecezji, na terenie której mieszka osoba ochrzczona. Prośbę składa się za pośrednictwem parafii, w której odbędzie się ślub (o taką zgodę występuje proboszcz).

* Na ślub z osobą nieochrzczoną potrzebna jest dyspensa, którą może wydać biskup. O dyspensę występuje wikariusz w imieniu proboszcza parafii.

* Koszty ślubu sprowadzają się do dobrowolnej ofiary, czasem jej wysokość jest na terenie konkretnej parafii ustalona.

* Świadkowie ślubu muszą być pełnoletni. Prawo kanoniczne nie określa, by byli katolikami, w praktyce jednak jest to wymagane. Świadkami mogą być osoby tej samej płci.

W Kościele Prawosławnym


Przygotowania do ślubu należy rozpocząć około miesiąca przed uroczystością. Śluby odbywają się zwykle w niedzielę. Nie ma nauk przedmałżeńskich, ale narzeczeni odbywają przynajmniej dwie rozmowy z księdzem. Gdy jedno z narzeczonych jest innego wyznania, spotkań może być więcej. Dokumenty, które należy złożyć w cerkwi, to świadectwo chrztu świętego oraz zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

O tym trzeba wiedzieć:


* Najpóźniej tydzień przed ślubem należy przystąpić do spowiedzi, po której otrzymuje się tzw. świadectwo przedślubne. Należy je złożyć w parafii, w której odbędzie się ślub.

* Zapowiedzi ogłaszane są w parafiach obojga narzeczonych przez trzy niedziele przed ślubem.

* Nie dopuszcza się zawierania małżeństwa z osobami nieochrzczonymi.

* Ofiara składana z okazji ślubu jest w zasadzie dobrowolna, ale zwyczajowo wynosi od 200 do 500 zł. Należy również opłacić chór, co kosztuje 200-500 zł.

* Świadkowie ślubu muszą być osobami pełnoletnimi. Muszą także być wyznania prawosławnego.

W Kościele Anglikańskim

Wymagane jest zaświadczenie o zawarciu ślubu cywilnego. Jedno z narzeczonych powinno być parafianinem i mieć świadectwo chrztu.

O tym trzeba wiedzieć:

* Raz w tygodniu przez okres miesiąca trzeba spotykać się na rozmowach z księdzem.

* Pełnoletni świadkowie nie muszą być wyznania anglikańskiego.

* Opłata wynosi co najmniej 300 zł.

W Kościele Ewangelicko--Metodystycznym


Młodzi nie muszą uczestniczyć w naukach przedmałżeńskich, odbywają się zaś indywidualne rozmowy narzeczonych z pastorem. By wziąć ślub kościelny ze skutkiem cywilnym, należy złożyć zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. Konieczne jest przedstawienie świadectwa chrztu.

O tym trzeba wiedzieć:


* Małżeństwa nie może zawrzeć osoba nieochrzczona.

* Od chwili złożenia dokumentów przez cztery tygodnie do czasu ślubu co niedziela ogłaszane są zapowiedzi.

* Świadkami uroczystości powinni być pełnoletni chrześcijanie.

* Koszt sprowadza się do złożenia dobrowolnej ofiary.

W Kościele Ewangelicko--Reformowanym

Jedno z narzeczonych musi być członkiem Kościoła i mieć świadectwo chrztu. Do ślubu kościelnego z prawami cywilnymi potrzebne jest zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Jeśli ma się odbyć tylko ślub kościelny, należy złożyć zaświadczenie o zawarciu małżeństwa z USC.

O tym trzeba wiedzieć:

* Rozmowy przygotowujące do ślubu prowadzone są indywidualnie. Uroczystość może się odbyć po trzech tygodniach od złożenia dokumentów, gdyż od tej pory co niedziela ogłaszane są zapowiedzi.

* Świadkowie ceremonii (pełnoletni) nie muszą być członkami Kościoła, ale lepiej, jeśli do niego należą.

* Nie ma ustalonych opłat, składa się dobrowolną ofiarę.

W Kościele Ewangelicko-Augsburskim

Narzeczeni nie muszą uczestniczyć w naukach przedmałżeńskich, prowadzone są z nimi indywidualne rozmowy. By zawrzeć ślub ze skutkiem cywilnym, potrzebne jest zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Należy również złożyć świadectwo chrztu.

O tym trzeba wiedzieć:

* Jedno z narzeczonych powinno należeć do parafii, w której odbędzie się ślub.

* Jeśli małżeństwo ma być zawarte z osobą innego wyznania, szczegóły ustala się osobiście z księdzem.

* Świadkowie ceremonii muszą być osobami pełnoletnimi i ochrzczonymi.

* Koszty uroczystości ślubnej sprowadzają się do złożenia dobrowolnej ofiary.
 autor:Radek B.

stat4u