Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'yznwqjx_baza'@'10.254.34.70' (using password: YES) in /home/kock/ftp/www/kock/www/_config.inc on line 16

Warning: mysql_select_db() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/kock/ftp/www/kock/www/_config.inc on line 17

Kto może zostać uznany za osobę bezrobotną

Za bezrobotnego może być uznana osoba, która jest:
1) obywatelem polskim lub,
2) cudzoziemcem :
- będącym obywatelem państwa Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie należącego do Unii Europejskiej lub państwa nie należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z którym Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie zawarły umowy o swobodzie przepływu osób.
- posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej:
- status uchodźcy,
- zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich
- zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z odrębnymi okolicznościami, o których mowa w ustawie z dnia 13. czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 nr 234 poz. 1694, z późn. zm)
- zgodę na pobyt tolerowany, albo korzystających z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej lub któremu udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej.

3) członkiem rodziny obywatela polskiego.

Wszystkie wyżej wymienione osoby mogą się rejestrować jako bezrobotne jeżeli:
* nie są zatrudnione i nie wykonują innej pracy zarobkowej;
* są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia:
- w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej,
- w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, w przypadku osoby niepełnosprawnej;

* nie uczą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub przystępują do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej w systemie niestacjonarnym ;
* ukończyły 18 lat;
* nie ukończyły 60 lat - kobieta, 65 lat mężczyzna;
* nie nabyły prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności nie pobierają zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
* nie są właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;
* nie uzyskują przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie;
* nie posiadają wpisu do ewidencji działalności gospodarczej , nie podlegają na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;
* nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;
* nie uzyskują miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
* nie pobierają, na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego;
* nie pobierają, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
* nie pobierają po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008, Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.).autor:Radek B.

stat4u