Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'yznwqjx_baza'@'10.254.34.70' (using password: YES) in /home/kock/ftp/www/kock/www/_config.inc on line 16

Warning: mysql_select_db() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/kock/ftp/www/kock/www/_config.inc on line 17

Ubezpieczenie zdrowotne

Zasady dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego i prawa do świadczeń opieki zdrowotnej reguluje Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.).

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
(art. 67 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

1. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu do NFZ uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
2. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu osoby podlegającej temu obowiązkowi do NFZ oraz opłaceniu składki w terminie i na zasadach określonych w ustawie. 
3. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny, którzy uzyskują po zgłoszeniu prawo do świadczeń.
4. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

      
5. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osoby, która ukończyła szkołę średnią lub wyższą, wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów.
6. Pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia osoba ma wraz z członkami rodziny prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie pobierania przez tę osobę zasiłku przyznanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym.
7. Osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury lub renty pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia ma wraz z członkami rodziny prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń.

Osoba bezrobotna może korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z tytułu:
-podlegania obowiązkowi ubezpieczenia (art. 66 ust. 1 pkt.24 cyt. ustawy)

-Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osoby bezrobotnej powstaje z dniem uzyskania statusu bezrobotnego a wygasa z dniem jego utraty ( art. 73 ust.7 cyt. ustawy).

-Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osoby, która utraciła status bezrobotnego wygasa po upływie 30 dni od dnia utraty tego statusu (art.67 ust. 4 cyt. ustawy).

Osoba taka może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie ubezpieczenia dobrowolnego lub na podstawie kryterium dochodowego.

Ubezpieczenie dobrowolne
(art. 68 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Osoba nieobjęta ubezpieczeniem obowiązkowym może ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Narodowym Funduszu Zdrowia, jeżeli ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zostaje ona objęta ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem określonym w umowie zawartej przez tą osobę z NFZ, a przestaje być nim objęta z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek.

Podstawę wymiaru składki opłacanej przez tą osobę stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu.

Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym uzależnione jest od wniesienia opłaty na rachunek Narodowego Funduszu Zdrowia. Jej wysokość uzależniona jest od okresu, w którym dana osoba nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym i wynosi:

1. 20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie od 3 miesięcy do roku,
2. 50% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej roku do 2 lat,
3. 100% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi powyżej 2 lat do 5 lat,
4. 150% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 5 lat do 10 lat,
5. 200% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 10 lat.
6. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby, NFZ może odstąpić od pobrania opłaty lub rozłożyć ją na raty miesięczne, jednak nie więcej niż na 12 rat.

Osoby ubezpieczające się dobrowolnie zobowiązane są zgłosić do NFZ członków rodziny.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osobie ubezpieczającej się dobrowolnie i członkom jej rodziny przysługuje od dnia objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i wygasa po upływie 30 dni od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

Ubezpieczenie na podstawie kryterium dochodowego
(art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

Wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wydaje decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Decyzję wydaje się po:
1. przedłożeniu dokumentów potwierdzających posiadanie obywatelstwa polskiego oraz zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej polskiej,
2. przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego,
3. stwierdzeniu spełniania kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej,
4. stwierdzeniu braku okoliczności, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej, w wyniku przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Decyzję wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej, a w przypadku stanu nagłego na wniosek udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.

Decyzja może być również wydana z inicjatywy własnej wójta (burmistrza, prezydenta) lub na wniosek właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji przysługuje przez okres 90 dni, chyba, że w tym okresie osoba zainteresowana zostanie objęta ubezpieczeniem zdrowotnym.

Osoba zainteresowana jest zobowiązana poinformować wójta (burmistrza, prezydenta) gminy, właściwej ze względu na swoje miejsce zamieszkania, o każdej zmianie sytuacji dochodowej lub majątkowej, mającej wpływ na podstawę do wydania decyzji.autor:Radek B.

www.karmimypsiaki.pl http://place-zabaw.net
stat4u