Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'yznwqjx_baza'@'10.254.34.70' (using password: YES) in /home/kock/ftp/www/kock/www/_config.inc on line 16

Warning: mysql_select_db() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/kock/ftp/www/kock/www/_config.inc on line 17

Prawa bezrobotnego

Prawa bezrobotnego wynikają z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( j.t. Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz.415 z późn.zm.)

1. Bezrobotny ma prawo do korzystania z usług i instrumentów rynku pracy , którymi są:

    * pośrednictwo pracy,

    * poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,

    * zajęcia klubu pracy,

    * szkolenia,

    * staże,

    * przygotowanie zawodowe,

    * usługi EURES,

    * inne instrumenty wspierające podstawowe usługi rynku pracy (Art. 44, 45, 46, 61b, 73a, …),

    * zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia (zasiłki dla bezrobotnych, stypendium stażowe, szkoleniowe, z tytułu przygotowania zawodowego dorosłych, stypendium z tytułu kontynuacji nauki, dodatek aktywizacyjny…).

2. Za bezrobotnych w okresie pobieranego zasiłku urząd pracy odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

3. Za bezrobotnych w okresie pobierania stypendium z tytułu odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego urząd pracy odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

4. Bezrobotny który nabył w Rzeczpospolitej Polskiej prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia i udaje się do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu poszukiwania pracy, może ubiegać się o transfer zasiłku w instytucji właściwej.

5. Osoby bezrobotne , które poprzednio były zatrudnione w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a równocześnie posiadają okres uprawniający do zasiłku w Polsce mogą wystąpić do instytucji właściwej o sumowanie okresów zatrudnienia.autor:Radek B.

www.karmimypsiaki.pl http://place-zabaw.net
stat4u