Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'yznwqjx_baza'@'10.254.34.70' (using password: YES) in /home/kock/ftp/www/kock/www/_config.inc on line 16

Warning: mysql_select_db() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/kock/ftp/www/kock/www/_config.inc on line 17

Opłaty konsularne w sprawach paszportowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14.08.2003 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. Nr 156 z dnia 5.09.03 r.) oraz późniejszymi zmianami

1. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku oraz potwierdzenie danych osobowych w sprawie o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego  22 GBP
 
2. Wydanie paszportu  72 GBP
 
3. Wydanie paszportu małoletniemu, który w dniu złożenia podania o wydanie paszportu ukończył 7 lat a nie ma ukończonego 13 roku życia 42 GBP
 
4. Wydanie paszportu małoletniemu, który w dniu złożenia podania o wydanie paszportu nie ma ukończonego 7 roku życia  22 GBP
 
5. Wydanie paszportu małoletniemu na żądanie rodziców 22 GBP
 
6. Wydanie paszportu tymczasowego 14 GBP
 
7. Wydanie paszportu tymczasowego małoletniemu do 5 roku życia  5 GBP
 
8. Wydanie nowego paszportu przed upływem ważności dotychczas posiadanego, jeżeli został on utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza 143 GBP
 
9. Wykonanie innych czynności paszportowych  33 GBP
 
Uwaga: Opłata za wydanie paszportu stanowi łączną sumę opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku (poz. Nr 1) oraz opłatę za wydanie paszportu (odpowiednio poz. od 2-8)

Przykładowe opłaty

1. Paszport 10 letni ( poz 1+2) 94 GBP
2. Paszport tymczasowy (poz. 1+6) 36 GBP
3. Paszport 10 letni wraz z paszportem tymczasowym na oczekiwanie (poz.1+2+6)  108 GBP
4. Paszport tymczasowy dla małoletniego do 5 r.ż. (poz. 1U+7)
5. Paszport 5 letni dla małoletniego do 5 r.ż. (poz. 1U+5)
6. Paszport 5 letni dla małoletniego od 5 do 13 lat (poz. 1U +4)
7. Paszport 5 letni dla małoletniego od 7 do 13 lat (poz. 1+3) 64 GBP
8. Paszport zagubiony lub zniszczony z winy posiadacza, ważny (poz. 1+8) 165 GBP

U - uczniowie i studenci do 26 lat, emeryci, renciści, kombatanci

Zniżki i zwolnienia z opłat

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 143, poz.1027)

Nie pobiera się opłat za wydanie paszportu od osób, które:


1. W dniu składania wniosku ukończyły 70 lat
2. Osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków, jeśli udają się za granicę
w celu długotrwałego leczenia bądź w celu poddania się operacji
3. Osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej
4. Żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

Ulga w opłacie za wydanie paszportu przysługuje:

1. Emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu.
2. Osobom przebywającym w domach opieki społecznej lub w zakładach opiekuńczych lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.
3. Kombatantom oraz innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji stanu wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.)
4. Uczniom i studentom - za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły o pobieraniu nauki.

Częściowo zwolnione z opłat są osoby, które wymieniają paszporty w związku:


1. Ze zmianą nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu
2. Ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości
3. Z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim stempli, wiz lub pieczęci poświadczających przekroczenie granicy

Wysokość opłaty za wydanie paszportu w tym trybie oblicza się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku (poz. 2) jedną dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok kalendarzowy pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu.

Źródło: Wydział Konsularny Ambasady RP w Manchesterze04.06.2010 autor:AS

Wykonywanie stron internetowych -labofarts.pl
php flash wizytowki i inne projekty graficzne
stat4u